/src/video/x11/ SDL-1.2
drwxr-xr-x [up]
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 2935 SDL_x11dga.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1147 SDL_x11dga_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 5834 SDL_x11dyn.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 2785 SDL_x11dyn.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 43705 SDL_x11events.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1218 SDL_x11events_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 3903 SDL_x11gamma.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1185 SDL_x11gamma_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 15995 SDL_x11gl.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 2948 SDL_x11gl_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 8316 SDL_x11image.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1529 SDL_x11image_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 36214 SDL_x11modes.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1604 SDL_x11modes_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 7882 SDL_x11mouse.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1309 SDL_x11mouse_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 13895 SDL_x11sym.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 45722 SDL_x11video.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 7641 SDL_x11video.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 12109 SDL_x11wm.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1385 SDL_x11wm_c.h
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 14637 SDL_x11yuv.c
-rw-r--r-- 2018-10-14 15:25 +0300 1477 SDL_x11yuv_c.h