src/video/ataricommon/SDL_ikbdevents.c
changeset 1209 a55ac374271c
parent 1082 48436ffdf677
child 1221 8ef3e7e92a91
   1.1 --- a/src/video/ataricommon/SDL_ikbdevents.c	Fri Dec 23 09:40:15 2005 +0000
   1.2 +++ b/src/video/ataricommon/SDL_ikbdevents.c	Sun Jan 01 19:14:11 2006 +0000
   1.3 @@ -41,6 +41,7 @@
   1.4 #include "SDL_events_c.h"
   1.5 
   1.6 #include "SDL_atarikeys.h"
   1.7 +#include "SDL_atarievents_c.h"
   1.8 #include "SDL_ikbdinterrupt_s.h"
   1.9 
  1.10 /* Special keys state */
  1.11 @@ -75,7 +76,8 @@
  1.12 static unsigned char *tab_unshift, *tab_shift, *tab_caps;
  1.13 static SDLKey keymap[ATARIBIOS_MAXKEYS];
  1.14 
  1.15 -static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int numkeytable, SDL_keysym *keysym);
  1.16 +static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int numkeytable, SDL_keysym *keysym,
  1.17 +	SDL_bool pressed);
  1.18 
  1.19 void AtariIkbd_InitOSKeymap(_THIS)
  1.20 {
  1.21 @@ -171,13 +173,15 @@
  1.22 	for (i=0; i<ATARIBIOS_MAXKEYS; i++) {
  1.23 		/* Key pressed ? */
  1.24 		if (SDL_AtariIkbd_keyboard[i]==KEY_PRESSED) {
  1.25 -			SDL_PrivateKeyboard(SDL_PRESSED, TranslateKey(i, specialkeys, &keysym));
  1.26 +			SDL_PrivateKeyboard(SDL_PRESSED,
  1.27 +				TranslateKey(i, specialkeys, &keysym, SDL_TRUE));
  1.28 			SDL_AtariIkbd_keyboard[i]=KEY_UNDEFINED;
  1.29 		}
  1.30 			
  1.31 		/* Key released ? */
  1.32 		if (SDL_AtariIkbd_keyboard[i]==KEY_RELEASED) {
  1.33 -			SDL_PrivateKeyboard(SDL_RELEASED, TranslateKey(i, specialkeys, &keysym));
  1.34 +			SDL_PrivateKeyboard(SDL_RELEASED,
  1.35 +				TranslateKey(i, specialkeys, &keysym, SDL_FALSE));
  1.36 			SDL_AtariIkbd_keyboard[i]=KEY_UNDEFINED;
  1.37 		}
  1.38 	}
  1.39 @@ -209,7 +213,8 @@
  1.40 	}
  1.41 }
  1.42 
  1.43 -static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int numkeytable, SDL_keysym *keysym)
  1.44 +static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int numkeytable, SDL_keysym *keysym,
  1.45 +	SDL_bool pressed)
  1.46 {
  1.47 	unsigned char asciicode;
  1.48 
  1.49 @@ -236,6 +241,9 @@
  1.50 
  1.51 	keysym->mod = KMOD_NONE;
  1.52 	keysym->unicode = 0;
  1.53 +	if (pressed && (asciicode!=0)) {
  1.54 +		keysym->unicode = SDL_AtariToUnicode(asciicode);
  1.55 +	}
  1.56 
  1.57 	return(keysym);
  1.58 }