src/video/haiku/SDL_bkeyboard.cc
changeset 12201 8bdc4d340419
parent 12082 09999a0e8f9a
child 12503 806492103856
   1.1 --- a/src/video/haiku/SDL_bkeyboard.cc	Sat Aug 18 17:23:40 2018 -0400
   1.2 +++ b/src/video/haiku/SDL_bkeyboard.cc	Mon Sep 24 11:49:25 2018 -0700
   1.3 @@ -42,143 +42,143 @@
   1.4 static int8 keystate[KEYMAP_SIZE];
   1.5 
   1.6 void HAIKU_InitOSKeymap(void) {
   1.7 -		for( uint i = 0; i < SDL_TABLESIZE(keymap); ++i ) {
   1.8 -			keymap[i] = SDL_SCANCODE_UNKNOWN;
   1.9 -		}
  1.10 +    for( uint i = 0; i < SDL_TABLESIZE(keymap); ++i ) {
  1.11 +      keymap[i] = SDL_SCANCODE_UNKNOWN;
  1.12 +    }
  1.13 
  1.14 -		for( uint i = 0; i < KEYMAP_SIZE; ++i ) {
  1.15 -			keystate[i] = SDL_RELEASED;
  1.16 -		}
  1.17 +    for( uint i = 0; i < KEYMAP_SIZE; ++i ) {
  1.18 +      keystate[i] = SDL_RELEASED;
  1.19 +    }
  1.20 
  1.21 -		keymap[0x01]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_ESCAPE);
  1.22 -		keymap[B_F1_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F1);
  1.23 -		keymap[B_F2_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F2);
  1.24 -		keymap[B_F3_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F3);
  1.25 -		keymap[B_F4_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F4);
  1.26 -		keymap[B_F5_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F5);
  1.27 -		keymap[B_F6_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F6);
  1.28 -		keymap[B_F7_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F7);
  1.29 -		keymap[B_F8_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F8);
  1.30 -		keymap[B_F9_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F9);
  1.31 -		keymap[B_F10_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F10);
  1.32 -		keymap[B_F11_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F11);
  1.33 -		keymap[B_F12_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F12);
  1.34 -		keymap[B_PRINT_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PRINTSCREEN);
  1.35 -		keymap[B_SCROLL_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SCROLLLOCK);
  1.36 -		keymap[B_PAUSE_KEY]	= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAUSE);
  1.37 -		keymap[0x11]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKQUOTE);
  1.38 -		keymap[0x12]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_1);
  1.39 -		keymap[0x13]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_2);
  1.40 -		keymap[0x14]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_3);
  1.41 -		keymap[0x15]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_4);
  1.42 -		keymap[0x16]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_5);
  1.43 -		keymap[0x17]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_6);
  1.44 -		keymap[0x18]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_7);
  1.45 -		keymap[0x19]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_8);
  1.46 -		keymap[0x1a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_9);
  1.47 -		keymap[0x1b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_0);
  1.48 -		keymap[0x1c]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_MINUS);
  1.49 -		keymap[0x1d]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_EQUALS);
  1.50 -		keymap[0x1e]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKSPACE);
  1.51 -		keymap[0x1f]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_INSERT);
  1.52 -		keymap[0x20]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_HOME);
  1.53 -		keymap[0x21]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAGEUP);
  1.54 -		keymap[0x22]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_NUMLOCKCLEAR);
  1.55 -		keymap[0x23]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_DIVIDE);
  1.56 -		keymap[0x24]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_MULTIPLY);
  1.57 -		keymap[0x25]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_MINUS);
  1.58 -		keymap[0x26]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_TAB);
  1.59 -		keymap[0x27]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_q);
  1.60 -		keymap[0x28]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_w);
  1.61 -		keymap[0x29]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_e);
  1.62 -		keymap[0x2a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_r);
  1.63 -		keymap[0x2b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_t);
  1.64 -		keymap[0x2c]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_y);
  1.65 -		keymap[0x2d]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_u);
  1.66 -		keymap[0x2e]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_i);
  1.67 -		keymap[0x2f]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_o);
  1.68 -		keymap[0x30]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_p);
  1.69 -		keymap[0x31]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LEFTBRACKET);
  1.70 -		keymap[0x32]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RIGHTBRACKET);
  1.71 -		keymap[0x33]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKSLASH);
  1.72 -		keymap[0x34]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_DELETE);
  1.73 -		keymap[0x35]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_END);
  1.74 -		keymap[0x36]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAGEDOWN);
  1.75 -		keymap[0x37]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_7);
  1.76 -		keymap[0x38]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_8);
  1.77 -		keymap[0x39]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_9);
  1.78 -		keymap[0x3a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_PLUS);
  1.79 -		keymap[0x3b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_CAPSLOCK);
  1.80 -		keymap[0x3c]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_a);
  1.81 -		keymap[0x3d]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_s);
  1.82 -		keymap[0x3e]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_d);
  1.83 -		keymap[0x3f]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_f);
  1.84 -		keymap[0x40]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_g);
  1.85 -		keymap[0x41]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_h);
  1.86 -		keymap[0x42]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_j);
  1.87 -		keymap[0x43]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_k);
  1.88 -		keymap[0x44]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_l);
  1.89 -		keymap[0x45]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SEMICOLON);
  1.90 -		keymap[0x46]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_QUOTE);
  1.91 -		keymap[0x47]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RETURN);
  1.92 -		keymap[0x48]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_4);
  1.93 -		keymap[0x49]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_5);
  1.94 -		keymap[0x4a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_6);
  1.95 -		keymap[0x4b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LSHIFT);
  1.96 -		keymap[0x4c]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_z);
  1.97 -		keymap[0x4d]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_x);
  1.98 -		keymap[0x4e]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_c);
  1.99 -		keymap[0x4f]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_v);
  1.100 -		keymap[0x50]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_b);
  1.101 -		keymap[0x51]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_n);
  1.102 -		keymap[0x52]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_m);
  1.103 -		keymap[0x53]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_COMMA);
  1.104 -		keymap[0x54]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PERIOD);
  1.105 -		keymap[0x55]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SLASH);
  1.106 -		keymap[0x56]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RSHIFT);
  1.107 -		keymap[0x57]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_UP);
  1.108 -		keymap[0x58]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_1);
  1.109 -		keymap[0x59]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_2);
  1.110 -		keymap[0x5a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_3);
  1.111 -		keymap[0x5b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_ENTER);
  1.112 -		keymap[0x5c]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LCTRL);
  1.113 -		keymap[0x5d]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LALT);
  1.114 -		keymap[0x5e]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SPACE);
  1.115 -		keymap[0x5f]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RALT);
  1.116 -		keymap[0x60]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RCTRL);
  1.117 -		keymap[0x61]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LEFT);
  1.118 -		keymap[0x62]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_DOWN);
  1.119 -		keymap[0x63]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RIGHT);
  1.120 -		keymap[0x64]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_0);
  1.121 -		keymap[0x65]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_PERIOD);
  1.122 -		keymap[0x66]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LGUI);
  1.123 -		keymap[0x67]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RGUI);
  1.124 -		keymap[0x68]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_MENU);
  1.125 -		keymap[0x69]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_2); /* SDLK_EURO */
  1.126 -		keymap[0x6a]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_EQUALS);
  1.127 -		keymap[0x6b]		= SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_POWER);
  1.128 +    keymap[0x01]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_ESCAPE);
  1.129 +    keymap[B_F1_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F1);
  1.130 +    keymap[B_F2_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F2);
  1.131 +    keymap[B_F3_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F3);
  1.132 +    keymap[B_F4_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F4);
  1.133 +    keymap[B_F5_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F5);
  1.134 +    keymap[B_F6_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F6);
  1.135 +    keymap[B_F7_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F7);
  1.136 +    keymap[B_F8_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F8);
  1.137 +    keymap[B_F9_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F9);
  1.138 +    keymap[B_F10_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F10);
  1.139 +    keymap[B_F11_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F11);
  1.140 +    keymap[B_F12_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_F12);
  1.141 +    keymap[B_PRINT_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PRINTSCREEN);
  1.142 +    keymap[B_SCROLL_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SCROLLLOCK);
  1.143 +    keymap[B_PAUSE_KEY]  = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAUSE);
  1.144 +    keymap[0x11]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKQUOTE);
  1.145 +    keymap[0x12]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_1);
  1.146 +    keymap[0x13]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_2);
  1.147 +    keymap[0x14]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_3);
  1.148 +    keymap[0x15]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_4);
  1.149 +    keymap[0x16]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_5);
  1.150 +    keymap[0x17]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_6);
  1.151 +    keymap[0x18]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_7);
  1.152 +    keymap[0x19]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_8);
  1.153 +    keymap[0x1a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_9);
  1.154 +    keymap[0x1b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_0);
  1.155 +    keymap[0x1c]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_MINUS);
  1.156 +    keymap[0x1d]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_EQUALS);
  1.157 +    keymap[0x1e]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKSPACE);
  1.158 +    keymap[0x1f]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_INSERT);
  1.159 +    keymap[0x20]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_HOME);
  1.160 +    keymap[0x21]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAGEUP);
  1.161 +    keymap[0x22]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_NUMLOCKCLEAR);
  1.162 +    keymap[0x23]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_DIVIDE);
  1.163 +    keymap[0x24]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_MULTIPLY);
  1.164 +    keymap[0x25]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_MINUS);
  1.165 +    keymap[0x26]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_TAB);
  1.166 +    keymap[0x27]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_q);
  1.167 +    keymap[0x28]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_w);
  1.168 +    keymap[0x29]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_e);
  1.169 +    keymap[0x2a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_r);
  1.170 +    keymap[0x2b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_t);
  1.171 +    keymap[0x2c]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_y);
  1.172 +    keymap[0x2d]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_u);
  1.173 +    keymap[0x2e]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_i);
  1.174 +    keymap[0x2f]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_o);
  1.175 +    keymap[0x30]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_p);
  1.176 +    keymap[0x31]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LEFTBRACKET);
  1.177 +    keymap[0x32]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RIGHTBRACKET);
  1.178 +    keymap[0x33]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_BACKSLASH);
  1.179 +    keymap[0x34]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_DELETE);
  1.180 +    keymap[0x35]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_END);
  1.181 +    keymap[0x36]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PAGEDOWN);
  1.182 +    keymap[0x37]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_7);
  1.183 +    keymap[0x38]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_8);
  1.184 +    keymap[0x39]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_9);
  1.185 +    keymap[0x3a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_PLUS);
  1.186 +    keymap[0x3b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_CAPSLOCK);
  1.187 +    keymap[0x3c]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_a);
  1.188 +    keymap[0x3d]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_s);
  1.189 +    keymap[0x3e]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_d);
  1.190 +    keymap[0x3f]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_f);
  1.191 +    keymap[0x40]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_g);
  1.192 +    keymap[0x41]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_h);
  1.193 +    keymap[0x42]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_j);
  1.194 +    keymap[0x43]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_k);
  1.195 +    keymap[0x44]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_l);
  1.196 +    keymap[0x45]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SEMICOLON);
  1.197 +    keymap[0x46]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_QUOTE);
  1.198 +    keymap[0x47]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RETURN);
  1.199 +    keymap[0x48]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_4);
  1.200 +    keymap[0x49]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_5);
  1.201 +    keymap[0x4a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_6);
  1.202 +    keymap[0x4b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LSHIFT);
  1.203 +    keymap[0x4c]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_z);
  1.204 +    keymap[0x4d]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_x);
  1.205 +    keymap[0x4e]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_c);
  1.206 +    keymap[0x4f]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_v);
  1.207 +    keymap[0x50]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_b);
  1.208 +    keymap[0x51]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_n);
  1.209 +    keymap[0x52]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_m);
  1.210 +    keymap[0x53]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_COMMA);
  1.211 +    keymap[0x54]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_PERIOD);
  1.212 +    keymap[0x55]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SLASH);
  1.213 +    keymap[0x56]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RSHIFT);
  1.214 +    keymap[0x57]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_UP);
  1.215 +    keymap[0x58]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_1);
  1.216 +    keymap[0x59]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_2);
  1.217 +    keymap[0x5a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_3);
  1.218 +    keymap[0x5b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_ENTER);
  1.219 +    keymap[0x5c]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LCTRL);
  1.220 +    keymap[0x5d]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LALT);
  1.221 +    keymap[0x5e]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_SPACE);
  1.222 +    keymap[0x5f]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RALT);
  1.223 +    keymap[0x60]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RCTRL);
  1.224 +    keymap[0x61]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LEFT);
  1.225 +    keymap[0x62]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_DOWN);
  1.226 +    keymap[0x63]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RIGHT);
  1.227 +    keymap[0x64]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_0);
  1.228 +    keymap[0x65]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_PERIOD);
  1.229 +    keymap[0x66]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_LGUI);
  1.230 +    keymap[0x67]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_RGUI);
  1.231 +    keymap[0x68]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_MENU);
  1.232 +    keymap[0x69]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_2); /* SDLK_EURO */
  1.233 +    keymap[0x6a]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_KP_EQUALS);
  1.234 +    keymap[0x6b]    = SDL_GetScancodeFromKey(SDLK_POWER);
  1.235 }
  1.236 
  1.237 SDL_Scancode HAIKU_GetScancodeFromBeKey(int32 bkey) {
  1.238 -	if(bkey > 0 && bkey < (int32)SDL_TABLESIZE(keymap)) {
  1.239 -		return keymap[bkey];
  1.240 -	} else {
  1.241 -		return SDL_SCANCODE_UNKNOWN;
  1.242 -	}
  1.243 +  if(bkey > 0 && bkey < (int32)SDL_TABLESIZE(keymap)) {
  1.244 +    return keymap[bkey];
  1.245 +  } else {
  1.246 +    return SDL_SCANCODE_UNKNOWN;
  1.247 +  }
  1.248 }
  1.249 
  1.250 int8 HAIKU_GetKeyState(int32 bkey) {
  1.251 -	if(bkey > 0 && bkey < KEYMAP_SIZE) {
  1.252 -		return keystate[bkey];
  1.253 -	} else {
  1.254 -		return SDL_RELEASED;
  1.255 -	}
  1.256 +  if(bkey > 0 && bkey < KEYMAP_SIZE) {
  1.257 +    return keystate[bkey];
  1.258 +  } else {
  1.259 +    return SDL_RELEASED;
  1.260 +  }
  1.261 }
  1.262 
  1.263 void HAIKU_SetKeyState(int32 bkey, int8 state) {
  1.264 -	if(bkey > 0 && bkey < KEYMAP_SIZE) {
  1.265 -		keystate[bkey] = state;
  1.266 -	}
  1.267 +  if(bkey > 0 && bkey < KEYMAP_SIZE) {
  1.268 +    keystate[bkey] = state;
  1.269 +  }
  1.270 }
  1.271 
  1.272 #ifdef __cplusplus