src/video/directfb/SDL_DirectFB_events.c
changeset 382 74bdcae44bf5
parent 297 f6ffac90895c
child 395 276d0d7ba96c
   1.1 --- a/src/video/directfb/SDL_DirectFB_events.c	Tue May 28 20:01:29 2002 +0000
   1.2 +++ b/src/video/directfb/SDL_DirectFB_events.c	Wed May 29 20:47:19 2002 +0000
   1.3 @@ -100,109 +100,100 @@
   1.4  for (i=0; i<SDL_TABLESIZE(keymap); ++i)
   1.5   keymap[i] = SDLK_UNKNOWN;
   1.6 
   1.7 - keymap[DIKC_A] = SDLK_a;
   1.8 - keymap[DIKC_B] = SDLK_b;
   1.9 - keymap[DIKC_C] = SDLK_c;
  1.10 - keymap[DIKC_D] = SDLK_d;
  1.11 - keymap[DIKC_E] = SDLK_e;
  1.12 - keymap[DIKC_F] = SDLK_f;
  1.13 - keymap[DIKC_G] = SDLK_g;
  1.14 - keymap[DIKC_H] = SDLK_h;
  1.15 - keymap[DIKC_I] = SDLK_i;
  1.16 - keymap[DIKC_J] = SDLK_j;
  1.17 - keymap[DIKC_K] = SDLK_k;
  1.18 - keymap[DIKC_L] = SDLK_l;
  1.19 - keymap[DIKC_M] = SDLK_m;
  1.20 - keymap[DIKC_N] = SDLK_n;
  1.21 - keymap[DIKC_O] = SDLK_o;
  1.22 - keymap[DIKC_P] = SDLK_p;
  1.23 - keymap[DIKC_Q] = SDLK_q;
  1.24 - keymap[DIKC_R] = SDLK_r;
  1.25 - keymap[DIKC_S] = SDLK_s;
  1.26 - keymap[DIKC_T] = SDLK_t;
  1.27 - keymap[DIKC_U] = SDLK_u;
  1.28 - keymap[DIKC_V] = SDLK_v;
  1.29 - keymap[DIKC_W] = SDLK_w;
  1.30 - keymap[DIKC_X] = SDLK_x;
  1.31 - keymap[DIKC_Y] = SDLK_y;
  1.32 - keymap[DIKC_Z] = SDLK_z;
  1.33 + keymap[DIKI_A] = SDLK_a;
  1.34 + keymap[DIKI_B] = SDLK_b;
  1.35 + keymap[DIKI_C] = SDLK_c;
  1.36 + keymap[DIKI_D] = SDLK_d;
  1.37 + keymap[DIKI_E] = SDLK_e;
  1.38 + keymap[DIKI_F] = SDLK_f;
  1.39 + keymap[DIKI_G] = SDLK_g;
  1.40 + keymap[DIKI_H] = SDLK_h;
  1.41 + keymap[DIKI_I] = SDLK_i;
  1.42 + keymap[DIKI_J] = SDLK_j;
  1.43 + keymap[DIKI_K] = SDLK_k;
  1.44 + keymap[DIKI_L] = SDLK_l;
  1.45 + keymap[DIKI_M] = SDLK_m;
  1.46 + keymap[DIKI_N] = SDLK_n;
  1.47 + keymap[DIKI_O] = SDLK_o;
  1.48 + keymap[DIKI_P] = SDLK_p;
  1.49 + keymap[DIKI_Q] = SDLK_q;
  1.50 + keymap[DIKI_R] = SDLK_r;
  1.51 + keymap[DIKI_S] = SDLK_s;
  1.52 + keymap[DIKI_T] = SDLK_t;
  1.53 + keymap[DIKI_U] = SDLK_u;
  1.54 + keymap[DIKI_V] = SDLK_v;
  1.55 + keymap[DIKI_W] = SDLK_w;
  1.56 + keymap[DIKI_X] = SDLK_x;
  1.57 + keymap[DIKI_Y] = SDLK_y;
  1.58 + keymap[DIKI_Z] = SDLK_z;
  1.59  
  1.60 - keymap[DIKC_0] = SDLK_0;
  1.61 - keymap[DIKC_1] = SDLK_1;
  1.62 - keymap[DIKC_2] = SDLK_2;
  1.63 - keymap[DIKC_3] = SDLK_3;
  1.64 - keymap[DIKC_4] = SDLK_4;
  1.65 - keymap[DIKC_5] = SDLK_5;
  1.66 - keymap[DIKC_6] = SDLK_6;
  1.67 - keymap[DIKC_7] = SDLK_7;
  1.68 - keymap[DIKC_8] = SDLK_8;
  1.69 - keymap[DIKC_9] = SDLK_9;
  1.70 + keymap[DIKI_0] = SDLK_0;
  1.71 + keymap[DIKI_1] = SDLK_1;
  1.72 + keymap[DIKI_2] = SDLK_2;
  1.73 + keymap[DIKI_3] = SDLK_3;
  1.74 + keymap[DIKI_4] = SDLK_4;
  1.75 + keymap[DIKI_5] = SDLK_5;
  1.76 + keymap[DIKI_6] = SDLK_6;
  1.77 + keymap[DIKI_7] = SDLK_7;
  1.78 + keymap[DIKI_8] = SDLK_8;
  1.79 + keymap[DIKI_9] = SDLK_9;
  1.80  
  1.81 - keymap[DIKC_F1] = SDLK_F1;
  1.82 - keymap[DIKC_F2] = SDLK_F2;
  1.83 - keymap[DIKC_F3] = SDLK_F3;
  1.84 - keymap[DIKC_F4] = SDLK_F4;
  1.85 - keymap[DIKC_F5] = SDLK_F5;
  1.86 - keymap[DIKC_F6] = SDLK_F6;
  1.87 - keymap[DIKC_F7] = SDLK_F7;
  1.88 - keymap[DIKC_F8] = SDLK_F8;
  1.89 - keymap[DIKC_F9] = SDLK_F9;
  1.90 - keymap[DIKC_F10] = SDLK_F10;
  1.91 - keymap[DIKC_F11] = SDLK_F11;
  1.92 - keymap[DIKC_F12] = SDLK_F12;
  1.93 + keymap[DIKI_F1] = SDLK_F1;
  1.94 + keymap[DIKI_F2] = SDLK_F2;
  1.95 + keymap[DIKI_F3] = SDLK_F3;
  1.96 + keymap[DIKI_F4] = SDLK_F4;
  1.97 + keymap[DIKI_F5] = SDLK_F5;
  1.98 + keymap[DIKI_F6] = SDLK_F6;
  1.99 + keymap[DIKI_F7] = SDLK_F7;
  1.100 + keymap[DIKI_F8] = SDLK_F8;
  1.101 + keymap[DIKI_F9] = SDLK_F9;
  1.102 + keymap[DIKI_F10] = SDLK_F10;
  1.103 + keymap[DIKI_F11] = SDLK_F11;
  1.104 + keymap[DIKI_F12] = SDLK_F12;
  1.105  
  1.106 - keymap[DIKC_ESCAPE] = SDLK_ESCAPE;
  1.107 - keymap[DIKC_LEFT] = SDLK_LEFT;
  1.108 - keymap[DIKC_RIGHT] = SDLK_RIGHT;
  1.109 - keymap[DIKC_UP] = SDLK_UP;
  1.110 - keymap[DIKC_DOWN] = SDLK_DOWN;
  1.111 - keymap[DIKC_CTRL] = SDLK_LCTRL;
  1.112 - keymap[DIKC_SHIFT] = SDLK_LSHIFT;
  1.113 - keymap[DIKC_ALT] = SDLK_LALT;
  1.114 - keymap[DIKC_ALTGR] = SDLK_RALT;
  1.115 - keymap[DIKC_TAB] = SDLK_TAB;
  1.116 - keymap[DIKC_ENTER] = SDLK_RETURN;
  1.117 - keymap[DIKC_SPACE] = SDLK_SPACE;
  1.118 - keymap[DIKC_BACKSPACE] = SDLK_BACKSPACE;
  1.119 - keymap[DIKC_INSERT] = SDLK_INSERT;
  1.120 - keymap[DIKC_DELETE] = SDLK_DELETE;
  1.121 - keymap[DIKC_HOME] = SDLK_HOME;
  1.122 - keymap[DIKC_END] = SDLK_END;
  1.123 - keymap[DIKC_PAGEUP] = SDLK_PAGEUP;
  1.124 - keymap[DIKC_PAGEDOWN] = SDLK_PAGEDOWN;
  1.125 - keymap[DIKC_CAPSLOCK] = SDLK_CAPSLOCK;
  1.126 - keymap[DIKC_NUMLOCK] = SDLK_NUMLOCK;
  1.127 - keymap[DIKC_SCRLOCK] = SDLK_SCROLLOCK;
  1.128 - keymap[DIKC_PRINT] = SDLK_PRINT;
  1.129 - keymap[DIKC_PAUSE] = SDLK_PAUSE;
  1.130 - keymap[DIKC_KP_DIV] = SDLK_KP_DIVIDE;
  1.131 - keymap[DIKC_KP_MULT] = SDLK_KP_MULTIPLY;
  1.132 - keymap[DIKC_KP_MINUS] = SDLK_KP_MINUS;
  1.133 - keymap[DIKC_KP_PLUS] = SDLK_KP_PLUS;
  1.134 - keymap[DIKC_KP_ENTER] = SDLK_KP_ENTER;
  1.135 - 
  1.136 - keymap[DIKC_OK] = SDLK_RETURN;
  1.137 - keymap[DIKC_CANCEL] = SDLK_BREAK;
  1.138 - keymap[DIKC_CLEAR] = SDLK_DELETE;
  1.139 - keymap[DIKC_POWER] = SDLK_POWER;
  1.140 - keymap[DIKC_POWER2] = SDLK_POWER;
  1.141 - keymap[DIKC_MENU] = SDLK_MENU;
  1.142 - keymap[DIKC_HELP] = SDLK_HELP;
  1.143 - keymap[DIKC_BACK] = SDLK_ESCAPE;
  1.144 + keymap[DIKI_ESCAPE] = SDLK_ESCAPE;
  1.145 + keymap[DIKI_LEFT] = SDLK_LEFT;
  1.146 + keymap[DIKI_RIGHT] = SDLK_RIGHT;
  1.147 + keymap[DIKI_UP] = SDLK_UP;
  1.148 + keymap[DIKI_DOWN] = SDLK_DOWN;
  1.149 + keymap[DIKI_CTRL] = SDLK_LCTRL;
  1.150 + keymap[DIKI_SHIFT] = SDLK_LSHIFT;
  1.151 + keymap[DIKI_ALT] = SDLK_LALT;
  1.152 + keymap[DIKI_ALTGR] = SDLK_RALT;
  1.153 + keymap[DIKI_TAB] = SDLK_TAB;
  1.154 + keymap[DIKI_ENTER] = SDLK_RETURN;
  1.155 + keymap[DIKI_SPACE] = SDLK_SPACE;
  1.156 + keymap[DIKI_BACKSPACE] = SDLK_BACKSPACE;
  1.157 + keymap[DIKI_INSERT] = SDLK_INSERT;
  1.158 + keymap[DIKI_DELETE] = SDLK_DELETE;
  1.159 + keymap[DIKI_HOME] = SDLK_HOME;
  1.160 + keymap[DIKI_END] = SDLK_END;
  1.161 + keymap[DIKI_PAGE_UP] = SDLK_PAGEUP;
  1.162 + keymap[DIKI_PAGE_DOWN] = SDLK_PAGEDOWN;
  1.163 + keymap[DIKI_CAPSLOCK] = SDLK_CAPSLOCK;
  1.164 + keymap[DIKI_NUMLOCK] = SDLK_NUMLOCK;
  1.165 + keymap[DIKI_SCRLOCK] = SDLK_SCROLLOCK;
  1.166 + keymap[DIKI_PRINT] = SDLK_PRINT;
  1.167 + keymap[DIKI_PAUSE] = SDLK_PAUSE;
  1.168 + keymap[DIKI_KP_DIV] = SDLK_KP_DIVIDE;
  1.169 + keymap[DIKI_KP_MULT] = SDLK_KP_MULTIPLY;
  1.170 + keymap[DIKI_KP_MINUS] = SDLK_KP_MINUS;
  1.171 + keymap[DIKI_KP_PLUS] = SDLK_KP_PLUS;
  1.172 + keymap[DIKI_KP_ENTER] = SDLK_KP_ENTER;
  1.173 }
  1.174 
  1.175 
  1.176 static SDL_keysym *DirectFB_TranslateKey (DFBInputEvent *ev, SDL_keysym *keysym)
  1.177 {
  1.178  /* Set the keysym information */
  1.179 - keysym->scancode = ev->keycode;
  1.180 - keysym->mod = KMOD_NONE;
  1.181 - keysym->unicode = 0;
  1.182 + keysym->scancode = ev->key_id;
  1.183 + keysym->mod = KMOD_NONE; /* FIXME */
  1.184 + keysym->unicode = (DFB_KEY_TYPE (ev->key_symbol) == DIKT_UNICODE) ? ev->key_symbol : 0;
  1.185 
  1.186 - if (ev->key_ascii > 0 && ev->key_ascii < 128)
  1.187 -  keysym->sym = ev->key_ascii;
  1.188 + if (ev->key_symbol > 0 && ev->key_symbol < 128)
  1.189 +  keysym->sym = ev->key_symbol;
  1.190  else
  1.191 -  keysym->sym = keymap[ev->keycode];
  1.192 +  keysym->sym = keymap[ev->key_id];
  1.193 
  1.194  return keysym;
  1.195 }