test/testvidinfo.c
changeset 480 92596bfe8446
parent 479 c0a1744bc2cf
child 482 6417071ba2e5
equal deleted inserted replaced
479:c0a1744bc2cf 480:92596bfe8446
   5 #include <stdio.h>
   5 #include <stdio.h>
   6 #include <stdlib.h>
   6 #include <stdlib.h>
   7 
   7 
   8 #include "SDL.h"
   8 #include "SDL.h"
   9 
   9 
    
  10 #define NUM_BLITS	10
    
  11 #define NUM_UPDATES	500
    
  12 
  10 #define FLAG_MASK	(SDL_HWSURFACE | SDL_FULLSCREEN | SDL_DOUBLEBUF)
  13 #define FLAG_MASK	(SDL_HWSURFACE | SDL_FULLSCREEN | SDL_DOUBLEBUF)
  11 
  14 
  12 void PrintFlags(Uint32 flags)
  15 void PrintFlags(Uint32 flags)
  13 {
  16 {
  14 	printf("0x%8.8x", (flags & FLAG_MASK));
  17 	printf("0x%8.8x", (flags & FLAG_MASK));
  28 int RunBlitTests(SDL_Surface *screen, SDL_Surface *bmp, int blitcount)
  31 int RunBlitTests(SDL_Surface *screen, SDL_Surface *bmp, int blitcount)
  29 {
  32 {
  30 	int i, j;
  33 	int i, j;
  31 	int maxx;
  34 	int maxx;
  32 	int maxy;
  35 	int maxy;
  33 	SDL_Rect *rects;
  36 	SDL_Rect dst;
  34 
  37 
  35 	rects = (SDL_Rect *)malloc(blitcount * sizeof(*rects));
  38 	maxx = (int)screen->w - bmp->w + 1;
  36 	if ( ! rects ) {
  39 	maxy = (int)screen->h - bmp->h + 1;
  37 		return 0;
  40 	for ( i = 0; i < NUM_UPDATES; ++i ) {
  38 	}
    
  39 	maxx = (int)screen->w - bmp->w;
    
  40 	maxy = (int)screen->h - bmp->h;
    
  41 	for ( i = 0; i < 100; ++i ) {
    
  42 		for ( j = 0; j < blitcount; ++j ) {
  41 		for ( j = 0; j < blitcount; ++j ) {
  43 			if ( maxx ) {
  42 			if ( maxx ) {
  44 				rects[j].x = rand() % maxx;
  43 				dst.x = rand() % maxx;
  45 			} else {
  44 			} else {
  46 				rects[j].x = 0;
  45 				dst.x = 0;
  47 			}
  46 			}
  48 			if ( maxy ) {
  47 			if ( maxy ) {
  49 				rects[j].y = rand() % maxy;
  48 				dst.y = rand() % maxy;
  50 			} else {
  49 			} else {
  51 				rects[j].y = 0;
  50 				dst.y = 0;
  52 			}
  51 			}
  53 			rects[j].w = bmp->w;
  52 			dst.w = bmp->w;
  54 			rects[j].h = bmp->h;
  53 			dst.h = bmp->h;
  55 			SDL_BlitSurface(bmp, NULL, screen, &rects[j]);
  54 			SDL_BlitSurface(bmp, NULL, screen, &dst);
  56 		}
  55 		}
  57 		if ( screen->flags & SDL_DOUBLEBUF ) {
  56 		SDL_Flip(screen);
  58 			SDL_Flip(screen);
  57 	}
  59 		} else {
    
  60 			SDL_UpdateRects(screen, blitcount, rects);
    
  61 		}
    
  62 	}
    
  63 	free(rects);
    
  64 
  58 
  65 	return i;
  59 	return i;
  66 }
  60 }
  67 
  61 
  68 void RunModeTests(SDL_Surface *screen)
  62 int RunModeTests(SDL_Surface *screen)
  69 {
  63 {
  70 	Uint32 then, now;
  64 	Uint32 then, now;
  71 	Uint32 frames;
  65 	Uint32 frames;
    
  66 	float seconds;
  72 	int i;
  67 	int i;
  73 	Uint8 r, g, b;
  68 	Uint8 r, g, b;
  74 	Uint32 pixel;
  69 	Uint32 pixel;
  75 	SDL_Surface *bmp, *tmp;
  70 	SDL_Surface *bmp, *tmp;
    
  71 	SDL_Event event;
    
  72 
    
  73 	while ( SDL_PollEvent(&event) ) {
    
  74 		if ( event.type == SDL_KEYDOWN )
    
  75 			return 0;
    
  76 	}
  76 
  77 
  77 	/* First test fills and screen update speed */
  78 	/* First test fills and screen update speed */
  78 	printf("Running color fill and fullscreen update test\n");
  79 	printf("Running color fill and fullscreen update test\n");
  79 	then = SDL_GetTicks();
  80 	then = SDL_GetTicks();
  80 	frames = 0;
  81 	frames = 0;
  101 		SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, r, g, b));
  102 		SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, r, g, b));
  102 		SDL_Flip(screen);
  103 		SDL_Flip(screen);
  103 		++frames;
  104 		++frames;
  104 	}
  105 	}
  105 	now = SDL_GetTicks();
  106 	now = SDL_GetTicks();
  106 	printf("%d fills and flips, %f FPS\n", frames, (float)(now - then) / frames);
  107 	seconds = (float)(now - then) / 1000.0f;
    
  108 	if ( seconds > 0.0f ) {
    
  109 		printf("%d fills and flips in %2.2f seconds, %2.2f FPS\n", frames, seconds, (float)frames / seconds);
    
  110 	} else {
    
  111 		printf("%d fills and flips in zero seconds!n", frames);
    
  112 	}
    
  113 
    
  114 	while ( SDL_PollEvent(&event) ) {
    
  115 		if ( event.type == SDL_KEYDOWN )
    
  116 			return 0;
    
  117 	}
  107 
  118 
  108 	bmp = SDL_LoadBMP("sample.bmp");
  119 	bmp = SDL_LoadBMP("sample.bmp");
  109 	if ( ! bmp ) {
  120 	if ( ! bmp ) {
  110 		printf("Couldn't load sample.bmp: %s\n", SDL_GetError());
  121 		printf("Couldn't load sample.bmp: %s\n", SDL_GetError());
  111 		return;
  122 		return;
  113 	printf("Running freshly loaded blit test: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  124 	printf("Running freshly loaded blit test: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  114 		bmp->w, bmp->h, bmp->format->BitsPerPixel);
  125 		bmp->w, bmp->h, bmp->format->BitsPerPixel);
  115 	PrintFlags(bmp->flags);
  126 	PrintFlags(bmp->flags);
  116 	printf("\n");
  127 	printf("\n");
  117 	then = SDL_GetTicks();
  128 	then = SDL_GetTicks();
  118 	frames = RunBlitTests(screen, bmp, 10);
  129 	frames = RunBlitTests(screen, bmp, NUM_BLITS);
  119 	now = SDL_GetTicks();
  130 	now = SDL_GetTicks();
  120 	if ( frames ) {
  131 	seconds = (float)(now - then) / 1000.0f;
  121 		printf("%d blits, %d updates, %f FPS\n", 10*frames, frames, (float)(now - then) / frames);
  132 	if ( seconds > 0.0f ) {
    
  133 		printf("%d blits / %d updates in %2.2f seconds, %2.2f FPS\n", NUM_BLITS*frames, frames, seconds, (float)frames / seconds);
    
  134 	} else {
    
  135 		printf("%d blits / %d updates in zero seconds!\n", NUM_BLITS*frames, frames);
  122 	}
  136 	}
  123 
  137 
  124 	tmp = bmp;
  138 	tmp = bmp;
  125 	bmp = SDL_DisplayFormat(bmp);
  139 	bmp = SDL_DisplayFormat(bmp);
  126 	SDL_FreeSurface(tmp);
  140 	SDL_FreeSurface(tmp);
  131 	printf("Running display format blit test: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  145 	printf("Running display format blit test: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  132 		bmp->w, bmp->h, bmp->format->BitsPerPixel);
  146 		bmp->w, bmp->h, bmp->format->BitsPerPixel);
  133 	PrintFlags(bmp->flags);
  147 	PrintFlags(bmp->flags);
  134 	printf("\n");
  148 	printf("\n");
  135 	then = SDL_GetTicks();
  149 	then = SDL_GetTicks();
  136 	frames = RunBlitTests(screen, bmp, 10);
  150 	frames = RunBlitTests(screen, bmp, NUM_BLITS);
  137 	now = SDL_GetTicks();
  151 	now = SDL_GetTicks();
  138 	if ( frames ) {
  152 	seconds = (float)(now - then) / 1000.0f;
  139 		printf("%d blits, %d updates, %f FPS\n", 10*frames, frames, (float)(now - then) / frames);
  153 	if ( seconds > 0.0f ) {
    
  154 		printf("%d blits / %d updates in %2.2f seconds, %2.2f FPS\n", NUM_BLITS*frames, frames, seconds, (float)frames / seconds);
    
  155 	} else {
    
  156 		printf("%d blits / %d updates in zero seconds!\n", NUM_BLITS*frames, frames);
  140 	}
  157 	}
  141 	SDL_FreeSurface(bmp);
  158 	SDL_FreeSurface(bmp);
    
  159 
    
  160 	while ( SDL_PollEvent(&event) ) {
    
  161 		if ( event.type == SDL_KEYDOWN )
    
  162 			return 0;
    
  163 	}
    
  164 	return 1;
  142 }
  165 }
  143 
  166 
  144 void RunVideoTests()
  167 void RunVideoTests()
  145 {
  168 {
  146 	static const struct {
  169 	static const struct {
  158 	};
  181 	};
  159 	int i, j;
  182 	int i, j;
  160 	SDL_Surface *screen;
  183 	SDL_Surface *screen;
  161 
  184 
  162 	/* Test out several different video mode combinations */
  185 	/* Test out several different video mode combinations */
    
  186 	SDL_WM_SetCaption("SDL Video Benchmark", "vidtest");
    
  187 	SDL_ShowCursor(0);
  163 	for ( i = 0; i < SDL_TABLESIZE(mode_list); ++i ) {
  188 	for ( i = 0; i < SDL_TABLESIZE(mode_list); ++i ) {
  164 		for ( j = 0; j < SDL_TABLESIZE(flags); ++j ) {
  189 		for ( j = 0; j < SDL_TABLESIZE(flags); ++j ) {
  165 			printf("===================================\n");
  190 			printf("===================================\n");
  166 			printf("Setting video mode: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  191 			printf("Setting video mode: %dx%d at %d bpp, flags: ",
  167 			             mode_list[i].w,
  192 			             mode_list[i].w,
  181 				printf("Flags didn't match: ");
  206 				printf("Flags didn't match: ");
  182 				PrintFlags(screen->flags);
  207 				PrintFlags(screen->flags);
  183 				printf("\n");
  208 				printf("\n");
  184 				continue;
  209 				continue;
  185 			}
  210 			}
  186 			RunModeTests(screen);
  211 			if ( ! RunModeTests(screen) ) {
    
  212 				return;
    
  213 			}
  187 		}
  214 		}
  188 	}
  215 	}
  189 }
  216 }
  190 
  217 
  191 int main(int argc, char *argv[])
  218 int main(int argc, char *argv[])
  192 {
  219 {
  193 	const SDL_VideoInfo *info;
  220 	const SDL_VideoInfo *info;
  194 	int i;
  221 	int i;
  195 	SDL_Rect **modes;
  222 	SDL_Rect **modes;
    
  223 	char driver[128];
  196 
  224 
  197 	if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 ) {
  225 	if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 ) {
  198 		fprintf(stderr,
  226 		fprintf(stderr,
  199 			"Couldn't initialize SDL: %s\n", SDL_GetError());
  227 			"Couldn't initialize SDL: %s\n", SDL_GetError());
  200 		exit(1);
  228 		exit(1);
    
  229 	}
    
  230 	if ( SDL_VideoDriverName(driver, sizeof(driver)) ) {
    
  231 		printf("Video driver: %s\n", driver);
  201 	}
  232 	}
  202 	info = SDL_GetVideoInfo();
  233 	info = SDL_GetVideoInfo();
  203 	printf(
  234 	printf(
  204 "Current display: %d bits-per-pixel\n",info->vfmt->BitsPerPixel);
  235 "Current display: %d bits-per-pixel\n",info->vfmt->BitsPerPixel);
  205 	if ( info->vfmt->palette == NULL ) {
  236 	if ( info->vfmt->palette == NULL ) {