src/video/gem/SDL_gemevents.c
branchSDL-1.2
changeset 6649 1aab0b09a0e3
parent 6648 5415ef59343a
child 9018 4a9c67d11c9f
equal deleted inserted replaced
6648:5415ef59343a 6649:1aab0b09a0e3
  85 		short buffer[8], kc, dummy;
  85 		short buffer[8], kc, dummy;
  86 
  86 
  87 		quit = 0;
  87 		quit = 0;
  88 
  88 
  89 		resultat = evnt_multi(
  89 		resultat = evnt_multi(
  90 			MU_MESAG|MU_TIMER|MU_KEYBD|MU_BUTTON|MU_M1,
  90 			MU_MESAG|MU_TIMER|MU_KEYBD,
  91 			0x101,7,prevmb,
  91 			0,0,0,
  92 			MO_LEAVE,prevmx,prevmy,1,1,
  92 			0,0,0,0,0,
  93 			0,0,0,0,0,
  93 			0,0,0,0,0,
  94 			buffer,
  94 			buffer,
  95 			10,
  95 			10,
  96 			&mousex,&mousey,&mouseb,&kstate,&kc,&dummy
  96 			&dummy,&dummy,&dummy,&kstate,&kc,&dummy
  97 		);
  97 		);
  98 
  98 
  99 		/* Message event ? */
  99 		/* Message event ? */
  100 		if (resultat & MU_MESAG)
  100 		if (resultat & MU_MESAG)
  101 			quit = do_messages(this, buffer);
  101 			quit = do_messages(this, buffer);
  102 
  102 
  103 		/* Special keys ? */
    
  104 		if (resultat & (MU_KEYBD|MU_BUTTON))
    
  105 			do_keyboard_special(kstate);
    
  106 
    
  107 		/* Keyboard event ? */
  103 		/* Keyboard event ? */
  108 		if (resultat & MU_KEYBD) {
  104 		if (resultat & MU_KEYBD) {
    
  105 			do_keyboard_special(kstate);
  109 			if (prevkc != kc) {
  106 			if (prevkc != kc) {
  110 				do_keyboard(kc);
  107 				do_keyboard(kc);
  111 				prevkc = kc;
  108 				prevkc = kc;
  112 			} else {
  109 			} else {
  113 				/* Avoid looping, if repeating same key */
  110 				/* Avoid looping, if repeating same key */
  114 				quit = 1;
  111 				quit = 1;
  115 			}
  112 			}
  116 		}
  113 		}
  117 
  114 
  118 		/* Mouse motion event ? */
    
  119 		if (resultat & MU_M1) {
    
  120 			do_mouse_motion(this, mousex, mousey);
    
  121 			prevmx = mousex;
    
  122 			prevmy = mousey;
    
  123 		}
    
  124 
    
  125 		/* Mouse button event ? */
    
  126 		if (resultat & MU_BUTTON) {
    
  127 			do_mouse_buttons(this, mouseb);
    
  128 			prevmb = mouseb & 7;
    
  129 		}
    
  130 
    
  131 		/* Timer event ? */
  115 		/* Timer event ? */
  132 		if ((resultat & MU_TIMER) || quit)
  116 		if ((resultat & MU_TIMER) || quit)
  133 			break;
  117 			break;
  134 	}
  118 	}
    
  119 
    
  120 	/* Update mouse state */
    
  121 	graf_mkstate(&mousex, &mousey, &mouseb, &kstate);
    
  122 	do_keyboard_special(kstate);
    
  123 	do_mouse_motion(this, mousex, mousey);
    
  124 	do_mouse_buttons(this, mouseb);
  135 
  125 
  136 	/* Now generate keyboard events */
  126 	/* Now generate keyboard events */
  137 	for (i=0; i<ATARIBIOS_MAXKEYS; i++) {
  127 	for (i=0; i<ATARIBIOS_MAXKEYS; i++) {
  138 		/* Key pressed ? */
  128 		/* Key pressed ? */
  139 		if (gem_currentkeyboard[i] && !gem_previouskeyboard[i])
  129 		if (gem_currentkeyboard[i] && !gem_previouskeyboard[i])