src/test/SDL_test_assert.c
changeset 7191 75360622e65f
parent 6885 700f1b25f77f
child 7678 286c42d7c5ed
   1.1 --- a/src/test/SDL_test_assert.c	Sat May 18 12:48:50 2013 -0700
   1.2 +++ b/src/test/SDL_test_assert.c	Sat May 18 14:17:52 2013 -0700
   1.3 @@ -21,7 +21,7 @@
   1.4 
   1.5 /*
   1.6 
   1.7 - Used by the test framework and test cases. 
   1.8 + Used by the test framework and test cases.
   1.9 
  1.10 */
  1.11 
  1.12 @@ -47,16 +47,16 @@
  1.13 void SDLTest_Assert(int assertCondition, const char *assertDescription, ...)
  1.14 {
  1.15     va_list list;
  1.16 -	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.17 -        
  1.18 -	// Print assert description into a buffer
  1.19 -	SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.20 -	va_start(list, assertDescription);
  1.21 -	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.22 -	va_end(list);
  1.23 -	
  1.24 -	// Log, then assert and break on failure
  1.25 -	SDL_assert((SDLTest_AssertCheck(assertCondition, logMessage)));
  1.26 +  char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.27 +
  1.28 +  /* Print assert description into a buffer */
  1.29 +  SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.30 +  va_start(list, assertDescription);
  1.31 +  SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.32 +  va_end(list);
  1.33 +
  1.34 +  /* Log, then assert and break on failure */
  1.35 +  SDL_assert((SDLTest_AssertCheck(assertCondition, logMessage)));
  1.36 }
  1.37 
  1.38 /*
  1.39 @@ -65,27 +65,27 @@
  1.40 int SDLTest_AssertCheck(int assertCondition, const char *assertDescription, ...)
  1.41 {
  1.42   va_list list;
  1.43 -	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.44 -        
  1.45 -	// Print assert description into a buffer
  1.46 -	SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.47 -	va_start(list, assertDescription);
  1.48 -	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.49 -	va_end(list);
  1.50 -                            
  1.51 -	// Log pass or fail message
  1.52 -	if (assertCondition == ASSERT_FAIL)
  1.53 -	{
  1.54 -		SDLTest_AssertsFailed++;
  1.55 -		SDLTest_LogError(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Failed");
  1.56 -	} 
  1.57 -	else 
  1.58 -	{
  1.59 -		SDLTest_AssertsPassed++;
  1.60 -		SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Passed");
  1.61 -	}
  1.62 +  char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.63 +
  1.64 +  /* Print assert description into a buffer */
  1.65 +  SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.66 +  va_start(list, assertDescription);
  1.67 +  SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.68 +  va_end(list);
  1.69 
  1.70 -	return assertCondition;
  1.71 +  /* Log pass or fail message */
  1.72 +  if (assertCondition == ASSERT_FAIL)
  1.73 +  {
  1.74 +    SDLTest_AssertsFailed++;
  1.75 +    SDLTest_LogError(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Failed");
  1.76 +  }
  1.77 +  else
  1.78 +  {
  1.79 +    SDLTest_AssertsPassed++;
  1.80 +    SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Passed");
  1.81 +  }
  1.82 +
  1.83 +  return assertCondition;
  1.84 }
  1.85 
  1.86 /*
  1.87 @@ -94,17 +94,17 @@
  1.88 void SDLTest_AssertPass(const char *assertDescription, ...)
  1.89 {
  1.90   va_list list;
  1.91 -	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.92 -        
  1.93 -	// Print assert description into a buffer
  1.94 -	SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.95 -	va_start(list, assertDescription);
  1.96 -	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.97 -	va_end(list);
  1.98 -              
  1.99 -    // Log pass message              
  1.100 -	SDLTest_AssertsPassed++;
  1.101 -	SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Pass");
  1.102 +  char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.103 +
  1.104 +  /* Print assert description into a buffer */
  1.105 +  SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.106 +  va_start(list, assertDescription);
  1.107 +  SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.108 +  va_end(list);
  1.109 +
  1.110 +    /* Log pass message */
  1.111 +  SDLTest_AssertsPassed++;
  1.112 +  SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Pass");
  1.113 }
  1.114 
  1.115 /*
  1.116 @@ -112,25 +112,25 @@
  1.117  */
  1.118 void SDLTest_ResetAssertSummary()
  1.119 {
  1.120 -	SDLTest_AssertsPassed = 0;
  1.121 -	SDLTest_AssertsFailed = 0;
  1.122 +  SDLTest_AssertsPassed = 0;
  1.123 +  SDLTest_AssertsFailed = 0;
  1.124 }
  1.125 
  1.126 /*
  1.127 - * Logs summary of all assertions (total, pass, fail) since last reset 
  1.128 + * Logs summary of all assertions (total, pass, fail) since last reset
  1.129  * as INFO (failed==0) or ERROR (failed > 0).
  1.130  */
  1.131 void SDLTest_LogAssertSummary()
  1.132 {
  1.133 -	Uint32 totalAsserts = SDLTest_AssertsPassed + SDLTest_AssertsFailed;
  1.134 -	if (SDLTest_AssertsFailed == 0)
  1.135 -	{
  1.136 -		SDLTest_Log(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.137 -	} 
  1.138 -	else 
  1.139 -	{
  1.140 -		SDLTest_LogError(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.141 -	}
  1.142 +  Uint32 totalAsserts = SDLTest_AssertsPassed + SDLTest_AssertsFailed;
  1.143 +  if (SDLTest_AssertsFailed == 0)
  1.144 +  {
  1.145 +    SDLTest_Log(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.146 +  }
  1.147 +  else
  1.148 +  {
  1.149 +    SDLTest_LogError(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.150 +  }
  1.151 }
  1.152 
  1.153 /*
  1.154 @@ -138,13 +138,13 @@
  1.155  */
  1.156 int SDLTest_AssertSummaryToTestResult()
  1.157 {
  1.158 -	if (SDLTest_AssertsFailed > 0) {
  1.159 -		return TEST_RESULT_FAILED;
  1.160 -	} else {
  1.161 -		if (SDLTest_AssertsPassed > 0) {
  1.162 -			return TEST_RESULT_PASSED;
  1.163 -		} else {
  1.164 -			return TEST_RESULT_NO_ASSERT;
  1.165 -		}
  1.166 -	}
  1.167 +  if (SDLTest_AssertsFailed > 0) {
  1.168 +    return TEST_RESULT_FAILED;
  1.169 +  } else {
  1.170 +    if (SDLTest_AssertsPassed > 0) {
  1.171 +      return TEST_RESULT_PASSED;
  1.172 +    } else {
  1.173 +      return TEST_RESULT_NO_ASSERT;
  1.174 +    }
  1.175 +  }
  1.176 }