src/test/SDL_test_assert.c
changeset 6721 53b71f45a53a
parent 6718 918ba414168b
child 6727 1b5280cd5885
   1.1 --- a/src/test/SDL_test_assert.c	Sat Dec 01 23:42:17 2012 -0800
   1.2 +++ b/src/test/SDL_test_assert.c	Tue Dec 04 19:21:10 2012 -0800
   1.3 @@ -29,14 +29,8 @@
   1.4 
   1.5 #include "SDL_test.h"
   1.6 
   1.7 -/*! \brief counts the failed asserts */
   1.8 -static Uint32 SDLTest_AssertsFailed = 0;
   1.9 -
  1.10 -/*! \brief counts the passed asserts */
  1.11 -static Uint32 SDLTest_AssertsPassed = 0;
  1.12 -
  1.13 /* Assert check message format */
  1.14 -const char *SDLTest_AssertCheckFmt = "Assert %s: %s";
  1.15 +const char *SDLTest_AssertCheckFmt = "Assert '%s': %s";
  1.16 
  1.17 /* Assert summary message format */
  1.18 const char *SDLTest_AssertSummaryFmt = "Assert Summary: Total=%d Passed=%d Failed=%d";
  1.19 @@ -58,12 +52,12 @@
  1.20 	if (assertCondition == ASSERT_FAIL)
  1.21 	{
  1.22 		SDLTest_AssertsFailed++;
  1.23 -		SDLTest_LogError(fmt, "Failed", assertDescription);
  1.24 +		SDLTest_LogError(fmt, assertDescription, "Failed");
  1.25 	} 
  1.26 	else 
  1.27 	{
  1.28 		SDLTest_AssertsPassed++;
  1.29 -		SDLTest_Log(fmt, "Passed", assertDescription);
  1.30 +		SDLTest_Log(fmt, assertDescription, "Passed");
  1.31 	}
  1.32 
  1.33 	return assertCondition;