src/test/SDL_test_assert.c
changeset 6772 5229a117ef97
parent 6762 c680e085a5f2
child 6885 700f1b25f77f
   1.1 --- a/src/test/SDL_test_assert.c	Sat Dec 22 20:43:51 2012 -0800
   1.2 +++ b/src/test/SDL_test_assert.c	Mon Dec 24 14:43:57 2012 -0800
   1.3 @@ -44,7 +44,7 @@
   1.4 /*
   1.5  * Assert that logs and break execution flow on failures (i.e. for harness errors).
   1.6  */
   1.7 -void SDLTest_Assert(int assertCondition, char *assertDescription, ...)
   1.8 +void SDLTest_Assert(int assertCondition, const char *assertDescription, ...)
   1.9 {
  1.10     va_list list;
  1.11 	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.12 @@ -62,11 +62,10 @@
  1.13 /*
  1.14  * Assert that logs but does not break execution flow on failures (i.e. for test cases).
  1.15  */
  1.16 -int SDLTest_AssertCheck(int assertCondition, char *assertDescription, ...)
  1.17 +int SDLTest_AssertCheck(int assertCondition, const char *assertDescription, ...)
  1.18 {
  1.19   va_list list;
  1.20 	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.21 -	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertCheckFormat;
  1.22         
  1.23 	// Print assert description into a buffer
  1.24 	SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.25 @@ -78,12 +77,12 @@
  1.26 	if (assertCondition == ASSERT_FAIL)
  1.27 	{
  1.28 		SDLTest_AssertsFailed++;
  1.29 -		SDLTest_LogError(logFormat, logMessage, "Failed");
  1.30 +		SDLTest_LogError(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Failed");
  1.31 	} 
  1.32 	else 
  1.33 	{
  1.34 		SDLTest_AssertsPassed++;
  1.35 -		SDLTest_Log(logFormat, logMessage, "Passed");
  1.36 +		SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Passed");
  1.37 	}
  1.38 
  1.39 	return assertCondition;
  1.40 @@ -92,11 +91,10 @@
  1.41 /*
  1.42  * Explicitly passing Assert that logs (i.e. for test cases).
  1.43  */
  1.44 -void SDLTest_AssertPass(char *assertDescription, ...)
  1.45 +void SDLTest_AssertPass(const char *assertDescription, ...)
  1.46 {
  1.47   va_list list;
  1.48 	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.49 -	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertCheckFormat;
  1.50         
  1.51 	// Print assert description into a buffer
  1.52 	SDL_memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.53 @@ -104,9 +102,9 @@
  1.54 	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.55 	va_end(list);
  1.56               
  1.57 -  // Log pass message              
  1.58 +    // Log pass message              
  1.59 	SDLTest_AssertsPassed++;
  1.60 -	SDLTest_Log(logFormat, logMessage, "Pass");
  1.61 +	SDLTest_Log(SDLTest_AssertCheckFormat, logMessage, "Pass");
  1.62 }
  1.63 
  1.64 /*
  1.65 @@ -124,15 +122,14 @@
  1.66  */
  1.67 void SDLTest_LogAssertSummary()
  1.68 {
  1.69 -	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertSummaryFormat;
  1.70 	Uint32 totalAsserts = SDLTest_AssertsPassed + SDLTest_AssertsFailed;
  1.71 	if (SDLTest_AssertsFailed == 0)
  1.72 	{
  1.73 -		SDLTest_Log(logFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.74 +		SDLTest_Log(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.75 	} 
  1.76 	else 
  1.77 	{
  1.78 -		SDLTest_LogError(logFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.79 +		SDLTest_LogError(SDLTest_AssertSummaryFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.80 	}
  1.81 }
  1.82