src/test/SDL_test_assert.c
changeset 6756 398073b195bb
parent 6727 1b5280cd5885
child 6762 c680e085a5f2
   1.1 --- a/src/test/SDL_test_assert.c	Sat Dec 15 00:30:17 2012 +0000
   1.2 +++ b/src/test/SDL_test_assert.c	Fri Dec 14 23:05:34 2012 -0800
   1.3 @@ -30,10 +30,10 @@
   1.4 #include "SDL_test.h"
   1.5 
   1.6 /* Assert check message format */
   1.7 -const char *SDLTest_AssertCheckFmt = "Assert '%s': %s";
   1.8 +const char *SDLTest_AssertCheckFormat = "Assert '%s': %s";
   1.9 
  1.10 /* Assert summary message format */
  1.11 -const char *SDLTest_AssertSummaryFmt = "Assert Summary: Total=%d Passed=%d Failed=%d";
  1.12 +const char *SDLTest_AssertSummaryFormat = "Assert Summary: Total=%d Passed=%d Failed=%d";
  1.13 
  1.14 /*! \brief counts the failed asserts */
  1.15 static Uint32 SDLTest_AssertsFailed = 0;
  1.16 @@ -44,32 +44,72 @@
  1.17 /*
  1.18  * Assert that logs and break execution flow on failures (i.e. for harness errors).
  1.19  */
  1.20 -void SDLTest_Assert(int assertCondition, char *assertDescription)
  1.21 +void SDLTest_Assert(int assertCondition, char *assertDescription, ...)
  1.22 {
  1.23 -	SDL_assert((SDLTest_AssertCheck(assertCondition, assertDescription)));
  1.24 +    va_list list;
  1.25 +	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.26 +        
  1.27 +	// Print assert description into a buffer
  1.28 +	memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.29 +	va_start(list, assertDescription);
  1.30 +	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.31 +	va_end(list);
  1.32 +	
  1.33 +	// Log, then assert and break on failure
  1.34 +	SDL_assert((SDLTest_AssertCheck(assertCondition, logMessage)));
  1.35 }
  1.36 
  1.37 /*
  1.38  * Assert that logs but does not break execution flow on failures (i.e. for test cases).
  1.39  */
  1.40 -int SDLTest_AssertCheck(int assertCondition, char *assertDescription)
  1.41 +int SDLTest_AssertCheck(int assertCondition, char *assertDescription, ...)
  1.42 {
  1.43 -	char *fmt = (char *)SDLTest_AssertCheckFmt;
  1.44 +  va_list list;
  1.45 +	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.46 +	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertCheckFormat;
  1.47 +        
  1.48 +	// Print assert description into a buffer
  1.49 +	memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.50 +	va_start(list, assertDescription);
  1.51 +	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.52 +	va_end(list);
  1.53 +                            
  1.54 +	// Log pass or fail message
  1.55 	if (assertCondition == ASSERT_FAIL)
  1.56 	{
  1.57 		SDLTest_AssertsFailed++;
  1.58 -		SDLTest_LogError(fmt, assertDescription, "Failed");
  1.59 +		SDLTest_LogError(logFormat, logMessage, "Failed");
  1.60 	} 
  1.61 	else 
  1.62 	{
  1.63 		SDLTest_AssertsPassed++;
  1.64 -		SDLTest_Log(fmt, assertDescription, "Passed");
  1.65 +		SDLTest_Log(logFormat, logMessage, "Passed");
  1.66 	}
  1.67 
  1.68 	return assertCondition;
  1.69 }
  1.70 
  1.71 /*
  1.72 + * Explicitly passing Assert that logs (i.e. for test cases).
  1.73 + */
  1.74 +void SDLTest_AssertPass(char *assertDescription, ...)
  1.75 +{
  1.76 +  va_list list;
  1.77 +	char logMessage[SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH];
  1.78 +	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertCheckFormat;
  1.79 +        
  1.80 +	// Print assert description into a buffer
  1.81 +	memset(logMessage, 0, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH);
  1.82 +	va_start(list, assertDescription);
  1.83 +	SDL_vsnprintf(logMessage, SDLTEST_MAX_LOGMESSAGE_LENGTH - 1, assertDescription, list);
  1.84 +	va_end(list);
  1.85 +              
  1.86 +  // Log pass message              
  1.87 +	SDLTest_AssertsPassed++;
  1.88 +	SDLTest_Log(logFormat, logMessage, "Pass");
  1.89 +}
  1.90 +
  1.91 +/*
  1.92  * Resets the assert summary counters to zero.
  1.93  */
  1.94 void SDLTest_ResetAssertSummary()
  1.95 @@ -84,15 +124,15 @@
  1.96  */
  1.97 void SDLTest_LogAssertSummary()
  1.98 {
  1.99 -	char *fmt = (char *)SDLTest_AssertSummaryFmt;
  1.100 +	char *logFormat = (char *)SDLTest_AssertSummaryFormat;
  1.101 	Uint32 totalAsserts = SDLTest_AssertsPassed + SDLTest_AssertsFailed;
  1.102 	if (SDLTest_AssertsFailed == 0)
  1.103 	{
  1.104 -		SDLTest_Log(fmt, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.105 +		SDLTest_Log(logFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.106 	} 
  1.107 	else 
  1.108 	{
  1.109 -		SDLTest_LogError(fmt, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.110 +		SDLTest_LogError(logFormat, totalAsserts, SDLTest_AssertsPassed, SDLTest_AssertsFailed);
  1.111 	}
  1.112 }
  1.113